Višegodišnji projekat ,,Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš – Ecolacus’’ ima za cilj poboljšanje kvaliteta vode Palićkog i Ludaškog jezera, što predstavlja osnovni preduslov  za očuvanje biološke raznovrsnosti i stvaranje potencijala za razvoj turizma ovog područja. Na konferenciji za novinare koja je održana na  Paliću, predstavljen je godišnji presek rezultata u sprovođenju ovog veoma značajnog  projekta.

Ervin Molnar, rukovodilac Jedinice za upravljanje projektom pri gradskom Sekretarijatu za investicije:

– Projekat se sada nalazi u svojoj najaktivnijoj fazi, s obzirom da su sve mere pokrenute i u toku su. Sprovedeno je svih 14 tendera koji su bili u planu. Ostalo se samo za jedan da se potpiše ugovor, a za ostatak su ugovori već potpisani i u ovom momentu se već izvode radovi. Tako da možemo reći da je projekat sada bliže kraju nego početku i da treba da propratimo na koji način će se sve te mere realizovati i iskreno se nadamo, dovesti do očekivanih rezultata.

Projektom se preduzimaju mere koje obuhvataju smanjenje nivoa azota i forsfora u jezerskoj vodi i smanjenje prenamnoženih alohtonih vrsta ribe. Biomasa se smanjuje putem selektivnog izlova “korovske” vrste ribe, srebrnog karaša tj. babuške, čije količine u jezerima trenutno narušavaju prirodnu ravnotežu, i uvođenjem populacije riba predatora, poput smuđa. Izlov babuške je do sada vršen u nekoliko navrata a početkom avgusta 2020. godine počela je druga kampanja selektivnog izlova ove invazivne vrste.

 

Marta Dobo, direktorka Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“:

– Zaposleni u javnom preduzeću Palić-Ludaš su u saradnji sa angažovanom ribarskom firmom iz Srbije četvrtom sektoru jezera Palić na 8 lokacija postavili specijalne mreže – vrške, napravljene posebno za lokalne potrebe. Vrške se prazne dnevnom dinamikom. Nakon što se iz jezera izvuče vrška sa ribama, vrši se selekcija i evidentiranje ribe. Autohtone, tako zvane domaće vrste poput smuđa i šarane, se vraćaju u vodu, dok se invazivne vrste kao što su srebrni karaš, sunčanica, kineska razbora, američki patuljasti somi, vade i ostavljaju u takozvanim čuvarkama koje ostaju u vodi. Posle pražnjenja svih vrški izlovljena riba se odstranjuje. Na ovakav način, dnevno se vadi oko tona i po ribe. Izlovljena riba se šalje zoološkim vrtovima, gde se koristi kao hrana za životinje, a analize specijalističkog veterinarskog instituta Subotica, su pokazale da je ona pogodna i za ljudsku upotrebu.

Projektom će se uspostaviti zaštitni pojas oko oba jezera, na prostoru širine od 5 do 20 metara sa zelenilom, gde će se smestiti i inspekcijska staza za nadzor i održavanje zaštitne zone, kao i odmorišta, osmatračnice i platforma za posmatranje ptica, dok će se  na određenim delovima obale jezera Palić izgraditi pešačko-biciklistička staza. Takođe, u okviru projekta izrađene su infotable koje će turiste i posetioce informisati o bitnim lokalitetima na jezerima Palić i Ludaš.

 

Marta Dobo, direktorka Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“:

– Zaštitni pojas će biti izveden oko 3. i 4. sektora jezera Palić i oko Ludaškog jezera. Pojas će se formirati na prostoru između jezera i poljoprivrednih površina. Radovi koji se odvijaju su krčenje terena – dosta je već urađeno na Paliću, uklonjeno je 11000m2 invazivnih vrsta na Paliću i 2000m2 na Ludašu. Setva lucerke je urađena proletos i košenje u toku ovog leta. Na Paliću 3,2ha je urađeno,  a na Ludašu oko 3ha.

Do kraja projekta, subotičko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda biće unapređeno i rehabilitovano. Izgradiće se nova kanalizaciona mreža i pumpna stanica za otpadne vode na Paliću, kao i potisni vod do Subotice, koji će sve prikupljene otpadne vode dovoditi do postrojenja za preradu otpadnih voda Subotica.

 

Đerđ Šugar – direktor JKP Vodovod i kanalizacija: 

– Sa strane Vodovoda, ja bih krenuo sa najvećim aktivnostima koje imamo, a to je naravno izgradnja kanalizacione mreže, koja sada ukupno čini oko 22km, kao što ste čuli. Rok završetka radova je 30. septembar. Treba napomenuti i to da treba oko 500 potrošača na Paliću priključiti na ovaj sistem. U toku je nabavka hidro-mašinske opreme za izgradnju pumpne tj. crpne stanice na Paliću. Ta crpna stanica je kapaciteta 60 l/s i po ugovoru sredina januara je taj datum i to vreme do kada bi trebalo sve da se završi.

 

Projekat ,,Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš – Ecolacus’ finansira se bespovratnim sredstva donacije od Vlade Nemačke, kojima upravlja KfW – Nemačka razvojna banka, u iznosu od 6,5 miliona EUR.  Grad Subotica učestvuje sa  1  milionom EUR, koji se daje za otkup zemljišta i isplatu kompenzacije. Tokom realizacije projekta, obezbeđena su i dodatna sredstva.

 

Ljubica Bertović – članica PR tima projekta i moderator konferencije:

– Investiciona mera koja se odnosi na unapređenje rada prečistača za otpadne vode ima novost u smislu da je obezbeđeno dodatno finansiranje odobrenjem kredita preko nemačke razvojne KFV banke u iznosu od 1,3 miliona evra. U periodu od aprila do juna meseca potpisana su 2 značajna ugovora. Jedan od njih se odnosi na kupovinu novog kamiona i kontejnera za transport dehidriranog mulja sa prečistača na regionalnu deponiju Subotica. Drugi ugovor se odnosi na nabavku i ugranju disk filtera koji će omogućiti bolji rad našeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici.

U realizaciju projekta uključenо је  nekoliko javnih preduzeća iz Subotice i  predstavnici i saradnici konsultantske kuće „Posch and Partners“.  Imajući u vidu značaj održivog razvoja ekosistema, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podržali su  sprovođenje projekta “Zaštite biodiverziteta voda jezera Palić i Ludaš”.

Marko Stojčić, konsultant na projektu zaštite biodiverziteta:

– Ključ svakog uspeha je saradnja. U ime celog konsultantskog tima predvođenog šefom projekta gospodinom Fricom Švajgerom i u svoje lično ime, želim da izrazim veliku zahvalnost za odličnu saradnju koju imamo od prvog dana projekta, pa evo sve do danas. Počevši od finansijera projekta, nemačke razvojne banke KFV, preko nadležnog ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, grada Subotice, JKP Vodovod i kanalizacija, JP Palić- Ludaš, do svih onih pojedinaca i firmi koje su kao projektanti, izvođači, dobavljači ili na neki drugi način uključeni u ovaj projekat.

Osim direktnih investicionih mera, projekat obuhvata i prateće mere koje podrazumevaju tehničku pomoć oko praćenja industrijskih ispusta otpadne vode, strategija za pražnjenje septičkih jama, tarife za vodu i kanalizaciju, održavanje zaštitne zone, pronalaženje dodatnih izvore prihoda za finansiranje održavanja zaštitne zone, monitoring podzemnih voda, postavljanje internet stranice projekta, edukacija o životnoj sredini, saradnja sa turističkim udruženjima, uključivanje NVO i PR aktivnosti.