U periodu od 3. avgusta do 5. septembra 2020. godine, JP „Palić-Ludaš“ je sprovelo drugu kampanju selektivnog izlova alohtonih vrsta ribe, uz pomoć lokalnih ribara. Izlov se vršio na IV sektoru jezera Palić kao redovan deo investicione mere projekta (Biomanipulacije).

Rezultati druge kampanje su daleko nadmašili očekivanja.

  • Najveći ulov ostvaren je 19. avgusta 2020. godine i iznosio je 855 kg,
  • Tokom 33 dana izlova, ulovljeno je 81,5 tona srebrnog karaša (babuške),
  • na 6.400 uzoraka srebrnog karaša je izvršeno merenje dimenzija i prisustvo parazita. Prosečna dužina jedinki je bila 17,2 cm, dok su prosečna visina 6,5 cm, a težina 144,4 g.
  • Osim srebrnog karaša koji čini preko 95% riblje populacije u jezeru Palić, resitrovano je i prisustvo autohtonih vrsti. Populacija smuđa i šarana su u relativno dobrom stanju. Pored smuđa i šarana, zabeleženo je prisustvo još 7 autohtonih vrsta (bandar, deverika, som, bodorka, beovica, štuka, crvenperka). Preko 3.000 jedinki smuđa, različite starosti, i približno 300 jedinki šarana vraćane su u jezero tokom kampanje.

 

 

Za informacije o prvoj kampanji selektivnog izlova, kliknite ovde.