Autor: Ervin Molnar, rukovodilac jedinice za upravljanje projektom Ecolacus – Projekat zaštite biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš

Treća kampanja selektivnog izlova iz Palićkoj jezera – u toku!

U okviru Projekta ECOLACUS obezbeđena je kompletna oprema i efikasno se realizuju biomanipulativne mere. Jedna od mera je redovan selektivni izlov alohtonih i invazivnih vrsta riba iz Palićkog jezera (prvenstveno srebrnog karaša – babuške), u cilju uspostavljanja odgovarajućeg sastava ribljeg fonda.

Nakon više pokušaja koji su izvedeni u skladu sa teorijom, rezultati su postali pozitivni tek kada se sam pristup modifikovao u praktičnoj upotrebi. Pilot projekat nemačkih ribara i analitički pristup, kao deo pretprojektnih aktivnosti, odredili su smernice za izbor alata kojima se tokom samog projekta vrši selektivni izlov. Kao najefikasnije sredstvo pokazale su se specijalne vrške, sa manjim okcima na mreži, koje su po narudžbi izrađene kako bi odgovarale izlovu sitnih primeraka srebrnog karasa (babuške) na jezeru Palić. Osim efikasnosti u samom izlovu alohtonih vrsta, izuzetno je važno napomenuti da su vrške podobne za upotrebu s obzirom da je u jezero moguće nepovređene vratiti skoro sve autohtone vrste koje se u njima nađu i to sa skoro 100% preživljavanja.

Kako je prva kampanja selektivnog izlova uspešno sprovedena u proleće 2019. godine, sa ukupno pet vrški, za drugu kampanju koja se realizovala tokom leta 2020. godine, obezbedile su se još tri, tako da se nastavio izlov sa ukupno osam. Kombinacija dodatnih alata, kao i samo iskustvo koje je stečeno, doprineli su izuzetnim rezultatima koje je dala druga kampanja selektivnog izlova. Ulov je višestruko premašio očekivanja i dokazao da je pristup koji se primenjuje izuzetno efikasan.

Iako je na osnovu prvih analiza zaključeno da bi se populacija srebrnog karaša u IV sektoru jezera Palić, mogla dovesti u ravnotežu sa ostalim ribljim vrstama ukoliko se izlovi 150 tona, praksa ponovo govori drugačije. Sumirani rezultati sve tri kampanje selekivnog izlova, od kojih je treća u toku, iznose približno 170 tona. Pored toga što su inicijalna predviđanja za količine premašena, nivo dnevnog ulova u aktuelnoj kampanji se ne smanjuje, pa se logično dolazi do zaključka da je opravdano uložiti dodatne napore i nastaviti izlov.

Krajnji cilj projekta Ecolacus bi svakako bilo dovođenje populacije alohtonih vrsta u optimalno stanje, što bi s druge strane dovelo do prirodnog osnaživanja autohtonih vrsta i očuvanja biodiverziteta.