Radovi na nadgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici se približavaju završetku. Gotovo sve aktivnosti su završene, a objekti su u fazi testiranja. Radovi traju u izuzetno komplikovanom okruženju zbog Covid-19 i povezanih problema sa zdravstvenim rizicima, ograničenjima u putovanjima i sastancima, uvozom robe i slično. Ipak, predviđeno je da se ugovor završi do kraja jula 2021. Zahvaljujući profesionalnom angažovanju svih strana, iznos ugovora neće biti premašen.

Radovi na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici

Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda poštuje srpske propise o otpadnim vodama, ali ulaganja će dodatno smanjiti ispuštanje fosfora u jezera Palić i Ludaš. Ovo je potrebno za poboljšanje kvaliteta vode i njihovih ekosistema. Završeni su građevinski i montažni radovi na novoj kanalizacionoj crpnoj stanici Palić i započeta su ispitivanja pumpne stanice i potisnog voda.

 

Otpadne vode sa Palića će se transportovati do kanalizacionog sistema Subotica odakle će teći do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na prečišćavanje. Ova investicija će značajno smanjiti ispuštanje sirove kanalizacije u jezera i kanal Palić-Ludaš, i pomoći će u gašenju septičkih jama na Paliću. Proširenje kanalizacione mreže na Paliću završeno je već u avgustu 2020. godine i do danas je više od 500 domaćinstava povezano i potpisalo ugovor sa JKP „Vodovod i kanalizacija“. Na radove je snažno uticala pandemija Covid-19, ali zahvaljujući velikim naporima svih uključenih strana, kašnjenje je zadržano na minimumu, a završetak radova očekuje se takođe do kraja jula 2021. godine.

 

Građevinski i montažni radovi na novoj kanalizacionoj crpnoj stanici Palić